Privacybeleid

In de huidige maatschappij is het essentieel dat u als betrokkene in een overeenkomst met YOUR-TICKETS kan rekenen op uw privacy en daarom zal YOUR-TICKETS ook steeds uw persoonlijke gegevens met respect behandelen. Welke gegevens YOUR-TICKETS bewaart, verzamelt en verwerkt, vindt u hieronder terug. Bij verdere vragen over uw privacy, aarzel niet om contact op te nemen via info@your-tickets.be.

Het privacybeleid kan gewijzigd worden als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het meest actuele beleid vindt u steeds terug op de website van YOUR-TICKETS.
Artikel 1: Algemene bepalingen
 1. YOUR-TICKETS zet steeds in op het verzekeren van de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Ze houdt hierbij rekening met de regels betreffende het vrij verkeer van persoonsgegevens. Deze regels beschermen de grondrechten van de natuurlijke personen en hun fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder bescherming van persoonsgegevens.
 2. De gegevens van rechtspersonen kennen geen bescherming.
 3. YOUR-TICKETS werkt met gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, soms zal men ook manueel persoonsgegevens in een bestand opnemen.
Artikel 2: Definities
 1. Persoonsgegevens:
  Betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het zal dan gaan over informatie die de verwerker zal krijgen aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens of een online identificator.
 2. Verwerking:
  De verwerking zal gebeuren bij een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Die verwerking kan volgende zaken betreffen: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 3. Pseudonimisering:
  Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gelinkt zonder dat er bijkomende gegevens worden gebruikt.
 4. Bestand:
  Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke:
  YOUR-TICKETS die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.
 6. Verwerker:
  YOUR-TICKETS
 7. Ontvanger:
  Een rechtspersoon of een overheidsinstantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 8. Toestemming van de betrokkene:
  Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van het aanvinken van het vakje gelezen en goedgekeurd de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 9. Inbreuk in verband met persoonsgegevens:
  Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 10. Hoofdvestiging:
  Aalter
 11. Toezichthoudende autoriteit:
  Een door een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie: hier de gegevensbeschermingsauthoriteit.
Artikel 3: Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

YOUR-TICKETS zal de persoonsgegevens:

 1. verwerken op een manier die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Via dit privacybeleid laat YOUR-TICKETS iedere betrokkene kennismaken met de manier van verwerken en de te bereiken doelstellingen. Elke betrokkene kan ook steeds bij vragen contact opnemen met YOUR-TICKETS.
 2. verzamelen, namelijk de volgende: het E-mailadres, de voornaam en achternaam en het aantal bestelde tickets per soort. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het goed uitvoeren van de overeenkomt. Ze worden dus gebruikt om de bestelling en de betaling te bevestigen via mails. Verder worden de tickets op naam gemaakt. Ook worden deze gebruikt om latere klantenondersteuning te voorzien.
 3. enkel vragen die noodzakelijk zijn om een goede dienst te kunnen verschaffen.
 4. bewaren voor een termijn van twee jaar, zodat de bestelling correct kunnen worden afgewerkt en eventueel herzien door YOUR-TICKETS. Verder worden de gegevens bewaard met het oog op statistische doeleinden zoals het analyseren van de verkoop en het ontdekken van trends.
 5. op een integere en vertrouwelijke manier behandelen.
Artikel 4: Rechtmatigheid van verwerking
 1. YOUR-TICKETS zal steeds aan de betrokkene toestemming vragen voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5: Voorwaarden voor toestemming
 1. YOUR-TICKETS zal een bestelling pas kunnen aanvaarden als de betrokkene zich expliciet akkoord heeft verklaard met het privacybeleid.
 2. Wanneer de betrokkene zijn toestemming wenst in te trekken dan dient deze daarvoor een mail te sturen naar YOUR-TICKETS. Het is echter wel zo dat de intrekking van de toestemming de reeds eerder gebeurde verwerking onverlet laat.
Artikel 6: verstrekken van informatie aan de ontvanger
 1. YOUR-TICKETS zal de informatie die de betrokkene verschaft doorzenden naar de ontvanger, hier zal dat steeds de organisator zijn van het event en de payment provider Mollie. YOUR-TICKETS zal de betrokkene steeds op de hoogte stellen wie de organisator is en de betrokkene kan op de website van Mollie zowel de algemene voorwaarden als het privacybeleid terugvinden. (https://www.mollie.com/be/privacy ).
 2. De ontvanger zal beschikken over de gegevens die YOUR-TICKETS verkrijgt van de betrokkene.
 3. Ook zullen overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klanten waar dit wettelijk is verplicht.
Artikel 7: de beveiliging van persoonsgegevens
 1. YOUR-TICKETS neemt als verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s, passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens zo goed als mogelijk veilig te houden.
 2. Indien er toch een inbreuk is in het verband met de persoonsgegevens van de betrokkene dan zal YOUR-TICKETS dat aan deze melden.
Artikel 8: Rechten van de betrokkene
 1. Wanneer de betrokkene vragen heeft omtrent de rechten dan kan deze steeds een mail sturen naar YOUR-TICKETS.
 2. YOUR-TICKETS leeft de hierop volgende rechten na en zal de betrokkene bij vragen eerst via mail en indien gewenst telefonisch kosteloos te hulp staan.
 3. YOUR-TICKETS zal echter niet kunnen voldoen aan haar plicht als zij niet in staat is als verwerkingsverantwoordelijke de identiteit van de betrokkene te identificeren.
 4. YOUR-TICKETS zal de vraag van de betrokkene steeds proberen te beantwoorden binnen de maand na ontvangst van het verzoek. Moest de vraag een zekere complexiteit inhouden dan zal YOUR-TICKETS de termijn met maximaal twee maanden verlengen. Van die verlenging wordt de betrokkene binnen een maand na het verzoek daarvan op de hoogte gesteld.