Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de overeenkomst tot lastgeving en huur van diensten tussen YOUR-TICKETS en de EVENTORGANISATOR
Artikel 1: Definities en interpretatiebepalingen
 1. De betiteling, de onderverdeling en de benaming van clausules uit deze overeenkomst zijn op geen manier bindend. Indien er interpretatieve problemen opduiken met betrekking tot een clausule uit deze algemene voorwaarden, dan worden de titels, onderverdelingen en benamingen van clausules geacht niet te bestaan.
 2. In het geval van eventuele interpretatieve onduidelijkheden, zijn de gemeenrechtelijke interpretatieregels van toepassing (zie art. 1156 e.v. BW). Vanaf de inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen van 4 april 2019 zullen ook de marktpraktijken in rekening worden gebracht voor de interpretatie van de bedingen. Geen van de partijen kan eenzijdig een interpretatie geven aan een onduidelijke bepaling.
 3. Hiernavolgend zal onder de ‘overeenkomst’ begrepen worden: De lastgevingsovereenkomst, inclusief haar algemene voorwaarden, gesloten tussen de ORGANISATOR en YOUR-TICKETS.
 4. Hiernavolgend zal onder ‘ORGANISATOR’ begrepen worden: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het platform YOUR-TICKETS zijn/haar diensten aan aanbiedt en waarvoor YOUR-TICKETS instaat voor de verkoop van toegangstickets.
 5. Hiernavolgend zal onder ‘kopers’ begrepen worden: De personen die een ticket kopen via https://your-tickets.be voor een evenement dat de ORGANISATOR organiseert en waarvoor YOUR-TICKETS de ticketverkoop regelt.
 6. Hiernavolgend zal onder ‘bezoekers’ begrepen worden: De personen die effectief tot het terrein van het evenement toegang hebben gekregen door de afgifte van het ticket.
 7. Hiernavolgend zal onder ‘het evenement’ begrepen worden: De dienst of diensten die door of namens de ORGANISATOR aangeboden worden via het platform van YOUR-TICKETS en waar YOUR-TICKETS de ticketverkoop van regelt. Onder deze diensten kunnen niet limitatief begrepen worden: publieke of besloten gebeurtenissen zoals, fuiven, concerten, shows, sportevenementen of voorstellingen.
 8. Hiernavolgend zal onder ‘de start van de verkoop’ begrepen worden: Het moment nadat de ORGANISATOR zijn aangemaakt evenement heeft geactiveerd en zichtbaar heeft gemaakt in de store, en waarop YOUR-TICKETS de verkoop van de toegangskaarten tot het evenement op https://your-tickets.be/ geopend heeft.
 9. Hiernavolgend zal onder ‘einde van de verkoop’ begrepen worden: Het moment dat de ORGANISATOR via de website van YOUR-TICKETS de online- verkoop stopzet door middel van het aantal resterende tickets voor elk type op 0 te zetten.
 10. Hiernavolgend zal onder ‘mogelijk verkochte kaarten’ begrepen worden: Het maximale aantal kaarten dat de ORGANISATOR ter beschikking wil stellen en zal verkopen via de online ticketverkoop van YOUR-TICKETS.
 11. Hiernavolgend zal onder ‘artiesten’ begrepen worden: De personen die door de ORGANISATOR op het evenement, al dan niet tegen vergoeding, uitgenodigd worden met als doel de bezoekers van het evenement te entertainen en wiens namen expliciet als uithangbord voor het evenement gebruikt worden.
 12. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging van de artiesten’ begrepen worden: Een wijziging van een derde van de artiesten of een wijziging van de hoofdartiest, indien het evenement steunt op de hoofdartiest om bezoekers te lokken.
 13. Hiernavolgend zal onder ‘misbruik’ begrepen worden: Ieder gebruik (o.a. via transacties) van het platform van YOUR-TICKETS waardoor de ORGANISATOR een misdrijf pleegt (o.a. inbreuken op de anti-witwas reglementering) of fiscaal misbruik beoogt te plegen in de zin van art. 334, §1 WIB.
 14. Hiernavolgend zal onder ‘overmacht’ begrepen worden: de ontoerekenbare en absolute onmogelijkheid tot uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst. Overmacht kan zich voordoen in geval van annulering, verplaatsing op vlak van locatie, bij een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement en een wijziging van het evenement t.a.v. de gegevens uit art. 2.1. Een niet-limitatieve lijst van wat onder overmacht kan worden begrepen is terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, niet aangekondigde of onverwachte stakingen, noodweer, overstromingen, politiële en/of administratieve bevelen. Loutere moeilijkheden in de uitvoering van de overeenkomst, zoals o.a. mindere weersomstandigheden; een niet-aanzienlijke wijziging van de artiesten; het ontbreken van een goede internetverbinding, worden niet beschouwd als overmacht.
Artikel 2: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de lastgevingsovereenkomst gesloten tussen ORGANISATOR en YOUR-TICKETS. YOUR-TICKETS wordt door het sluiten van de overeenkomst lasthebber van de ORGANISATOR en zal dus in naam en voor rekening van de ORGANISATOR overgaan tot de verkoop van tickets voor het door de ORGANISATOR georganiseerde evenement. Vanaf dat moment is de ORGANISATOR ertoe gehouden de verbintenissen, die zijn aangegaan door YOUR-TICKETS, na te komen.
 2. YOUR-TICKETS treedt namens u als ORGANISATOR op als tussenpersoon bij de totstandkoming van eventuele koopovereenkomsten gesloten met de potentiële kopers van een ticket, maar is geenszins partij bij deze tot stand gekomen overeenkomsten.
Artikel 3: De informatieverplichtingen voor de start van de verkoop
 1. De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om alle belangrijke eventgegevens voor de start van de verkoop op de ‘maak een evenement’-pagina’ aan te brengen bij de aanmaak van een nieuw evenement. Deze van belang zijnde gegevens omvatten minstens: de plaats van het evenement, de datum van het evenement, de prijs voor een toegangsticket tot het evenement, de toegangsvoorwaarden tot het evenement (zoals een eventuele minimum leeftijdsgrens), de eventuele artiesten die komen optreden op het evenement en de officiële naam van het evenement.
 2. Indien er een minimum leeftijdsvereiste is om toegang te krijgen tot het evenement dient de ORGANISATOR dit altijd in de beschrijving van haar evenement te plaatsen op de eventpagina van https://your-tickets.be/. YOUR-TICKETS is in geen geval aansprakelijk voor het feit dat er aan minderjarigen al dan niet toegang werden verleend tot het evenement zonder dat dit meegedeeld was door de ORGANISATOR. De uiteindelijke controle van de leeftijd van de bezoekers ligt bij de ORGANISATOR.
 3. YOUR-TICKETS verbindt zich ertoe om de gegevens van art. 2.1 te vermelden op haar site en op de verkochte tickets. YOUR-TICKETS behoudt echter ook het recht om de vorm van het ticket te bepalen en de verkochte tickets gedeeltelijk op te vullen met informatie naar haar keuze. Een niet-limitatieve opsomming van mogelijke gegevens die YOUR-TICKETS zelf op het ticket kan zetten, houden in: sponsors, afbeeldingen en andere beschrijvingen van het evenement. YOUR-TICKETS verbindt zich ertoe om geen extra info op de verkochte tickets te plaatsen die de goede naam of eer van de ORGANISATOR of het evenement kunnen schaden.
 4. De ORGANISATOR kan daarnaast ook voor de start van de verkoop aan YOUR-TICKETS meedelen hoeveel tickets er aangeboden zullen worden. Indien de ORGANISATOR nalaat een dergelijk maximum mee te delen wordt vermoed, dat YOUR-TICKETS zonder enige beperkingen in hoeveelheid, tickets mag verkopen.
 5. De ORGANISATOR behoudt het recht om de toegangsprijs tot zijn evenement te bepalen. Deze prijs kan door de ORGANISATOR gewijzigd worden tijdens de verkoop. Deze wijziging mag echter geen onrechtmatige prijsdiscriminatie inhouden. Er zal een verschil naar tijdstip of naar type ticket dienen te zijn zoals in het geval van voorverkoop of het aanbieden van een andere formule. Deze wijziging van de prijs heeft geen effect op reeds verkochte tickets, enkel op de tickets die zullen verkocht worden na de prijswijziging.
Artikel 4: De informatieverplichtingen na de start van de verkoop
 1. De ORGANISATOR heeft de verplichting YOUR-TICKETS zo snel mogelijk te verwittigen bij annulering van het evenement in geval de ticketverkoop al gestart is.
 2. De ORGANISATOR verwittigt YOUR-TICKETS onverwijld in volgende gevallen: bij iedere wijziging op vlak van locatie, tijdstip van de start van het evenement, wijziging van de artiesten en bij wijziging van de gegevens van art. 3.1, indien de ticketverkoop al gestart is.
 3. De ORGANISATOR dient naar zijn vermogen ook het nodige te doen in de gevallen, zoals bepaald bij artikel 4.3., om de bezoekers te informeren over deze wijzigingen. Hij dient hiertoe samen te werken met YOUR-TICKETS.
 4. De ORGANISATOR verwittigt YOUR-TICKETS zo snel mogelijk, indien zij de beschikbaarheid van de plaatsen die zouden worden verkocht via YOUR-TICKETS niet kan garanderen. Dit wil zeggen indien de ORGANISATOR die uitvoering van de titels die recht geven op dienstverlening niet kan verzekeren.
 5. YOUR-TICKETS zal in geen geval betalingen in cash van potentiële kopers aanvaarden. Alle transacties gebeuren via bankcontact als betaalmethode, dit om misbruiken te voorkomen. Indien YOUR-TICKETS een verdachte transactie heeft vastgesteld, stelt zij de ORGANISATOR en haar financiële instelling hiervan onverwijld in kennis.
Artikel 5: Betaling en prijs
 1. De tarieven die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website van YOUR-TICKETS werden weergegeven, zijn bindend t.a.v. de ORGANISATOR. De tarieven zijn vastgesteld per ticket & inclusief het wettelijk vastgestelde btw-tarief. Het is de ORGANISATOR helemaal vrij om de servicekosten door te rekenen aan de bezoeker of zelf te dragen.
 2. Na afloop van de ticketverkoop zal door YOUR-TICKETS zo spoedig mogelijk een verkoopbalans worden opgesteld. Hierin wordt het aantal verkochte tickets en de daarbij horende prijs weergegeven, net als de bijhorende servicekosten. Deze zal via een email zo spoedig mogelijk met de ORGANISATOR worden meegedeeld. De ‘factuur’ die YOUR-TICKETS aan de organisator doorstuurt is louter informatief. De ORGANISATOR hoeft dus niets meer te betalen.
 3. Na afloop van de ticketverkoop zal YOUR-TICKETS binnen de zeven werkdagen de ontvangen gelden doorstorten naar de ORGANISATOR, verminderd met het aan YOUR-TICKETS verschuldigde bedrag, mits alle facturatiegegevens voorhanden zijn. Indien de nodige facturatiegegevens niet ter beschikking zijn gesteld van YOUR-TICKETS, kan deze termijn overschreden worden.
 4. YOUR-TICKETS staat niet in voor eventuele fouten in de facturatiegegevens die via het beheerderspaneel worden verstrekt door de ORGANISATOR. De betaling aan het ingevoerde rekeningnummer gebeurt steeds bevrijdend in hoofde van YOUR-TICKETS.
 5. YOUR-TICKETS heeft het recht om promoties te organiseren op haar site. De berekening van de door te storten gelden en de servicevergoeding verandert echter niet t.g.v. deze promotie. YOUR-TICKETS doet dit geheel op eigen risico.
Artikel 6: Toegang en controle
 1. De ORGANISATOR staat met haar eigen personeelsleden- en medewerkers in voor de validatie van de tickets bij toegang tot het evenement.
 2. De validatie van de tickets bij toegang tot het evenement gebeurt aan de hand van een gratis Scan Tool, aangeboden door your-tickets.be. De scantool is beschikbaar via het beheerderspaneel en toegankelijk via het account van de ORGANISATOR. Hiervoor is een werkende internetverbinding (via wifi of mobiele data) vereist.
 3. Indien de internetverbinding gebrekkig mocht zijn, al dan niet door het toedoen van de organisator, kunnen zij bij YOUR-TICKETS een lijst opvragen van de kopers die hun toegangstickets al betaald hebben.
Artikel 7: Wijziging of annulering van het evenement
 1. In geval van annulering van het evenement na de start van de verkoop zullen YOUR-TICKETS en de ORGANISATOR alle inspanningen leveren om de tickets van de kopers zo snel mogelijk terug te betalen.
 2. In de gevallen van artikelen 4.2 en 4.3 zal de mogelijkheid gegeven worden aan de kopers om hun ticket terugbetaald te krijgen, indien deze hun ticket niet meer wensen. De aansprakelijkheid bij annulering voor de door YOUR-TICKETS geleden schade wordt hieronder verder geregeld.
 3. De ORGANISATOR zal in geval van annulering na de start van de verkoop gehouden zijn de verschuldigde servicekosten (ten belope van het aantal reeds verkochte tickets) en de kosten verbonden aan de restitutie (€0,30 vast per terugbetaald ticket) aan YOUR-TICKETS te betalen. Deze schadevergoeding stemt overeen met het op het moment van de contractsluiting voorzienbare schade.
 4. In de gevallen van artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zal er een vergoeding moeten worden betaald voor de imagoschade die YOUR-TICKETS zou kunnen ondervinden. Deze vergoeding houdt 25% van de prijs van het ticket in, vermenigvuldigd met het aantal klachten van kopers dat YOUR-TICKETS ontvangt. Indien een klant meerdere klachten stuurt, zal dit berekend worden als één klacht.
Artikel 8: De aansprakelijkheid
 1. In het geval van overmacht kan de ORGANISATOR zich bevrijden van zijn verbintenissen, maar zal deze wel gehouden zijn tot het betalen van een forfaitaire som van 200 euro.
 2. De ORGANISATOR is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de plaatsen die zullen worden verkocht via YOUR-TICKETS. Wanneer de ORGANISATOR niet in staat is om aan YOUR-TICKETS de titels die recht geven op een dienstverlening te verschaffen, dan draagt de ORGANISATOR de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de kopers en ten opzichte van alle andere derden. De ORGANISATOR zal eveneens verantwoordelijk zijn voor de vergoeding ten aanzien van YOUR-TICKETS. Deze vergoeding komt neer op de servicekosten van het aantal verkochte tickets waarvoor geen titel bestond.
 3. YOUR-TICKETS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van het evenement, voor verplaatsing op vlak van locatie, voor een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement en voor wijziging van de gegevens van art. 3.1.
 4. YOUR-TICKETS treedt op als lasthebber en kan dus niet aangesproken worden door de kopers omwille van annulering of wijzigingen aan het evenement. De ORGANISATOR verzekert daarvoor borg te staan.
 5. YOUR-TICKETS heeft een middelenverbintenis t.a.v. de ORGANISATOR om de verkoop van de aan hen verleende toegangskaarten te faciliteren via hun website. YOUR-TICKETS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat niet al de mogelijk te verkopen kaarten verkocht zijn.
 6. YOUR-TICKETS is niet aansprakelijk voor een tijdelijke storing van het online-platform. Naargelang de omstandigheden kan er eventueel een korting verleend worden op de door de ORGANISATOR verschuldigde servicekosten. Indien de technische storing van die aard is dat de tickets van de bezoekers niet gevalideerd kunnen worden en YOUR-TICKETS op geen enkele andere manier in de validatie kan voorzien (bv; door het aanbieden van een lijst met kopers die hun tickets al dan niet betaald hebben), zullen geen servicekosten verschuldigd zijn.
 7. Indien de ORGANISATOR op een of andere wijze misbruik maakt van het platform van YOUR-TICKETS zal YOUR-TICKETS dit onverwijld melden aan de bevoegde instanties. Naast de geldende wettelijke sancties zal de ORGANISATOR bovenop de verschuldigde servicekosten aan YOUR-TICKETS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van €500. Tevens wordt ten gevolge van dit misbruik een schadevergoeding gelegd op de ORGANISATOR ten belope van de imagoschade zoals geregeld bij art. 7.4. De misbruiken vermeld in dit artikel omvatten, niet limitatief; het inkopen van de eigentickets, een fictief persoon tickets laten inkopen, en allerhande andere witwaspraktijken.
 8. Indien er verdachte transacties worden vastgesteld die kennelijk wijzen op het witwassen van gelden, dan blokkeert YOUR-TICKETS de verdere verkoop en worden alle toegangstickets die gekocht werden via deze verdachte transactie gedeactiveerd.
Artikel 9: Einde van de overeenkomst
 1. De lastgevingsovereenkomst neemt een einde op het moment van de sluiting van de online-verkoop van de tickets voor het door de ORGANISATOR georganiseerde evenement. Hierna zal door YOUR-TICKETS een factuur worden opgesteld en verzonden naar de ORGANISATOR. De ORGANISATOR dient zijn verbintenis tot betaling na te komen.
 2. De ORGANISATOR behoudt het recht om te allen tijde voor de start van de verkoop de overeenkomst op te zeggen.
 3. De ORGANISATOR heeft in principe niet het recht deze overeenkomst op te zeggen na de start van de verkoop. Mits betaling van de vergoedingen zoals uiteengezet in de artikelen 7.3, 7.4 en 8.4.
Artikel 10: privacy en verwerking van persoonsgegevens
 1. YOUR-TICKETS verwerkt de persoonsgegevens van de kopers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genaamd). Dit in opdracht van de ORGANISATOR. YOUR-TICKETS verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en conform haar eigen privacyverklaring die voorafgaand ter beschikking is gesteld van de contractspartijen en die tevens online beschikbaar is via www.your-tickets.be.
 2. De ORGANISATOR en YOUR-TICKETS kunnen de persoonsgegevens van de KOPER gebruiken en met derde partijen delen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst die gesloten wordt tussen de ORGANISATOR en YOUR-TICKETS (art. 6, 1., b) AVG). Tevens kunnen zij ook bewaard en meegedeeld worden wanneer dit noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van YOUR-TICKETS en derden te vrijwaren, indien zwaarder wegen dan deze van de ORGANISATOR (art. 6, 1., f) AVG). Tot slot kunnen bepaalde gegevens ook bewaard worden voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden.
 3. De persoonsgegevens die YOUR-TICKETS verwerkt om de ORGANISATOR te kunnen identificeren zijn de volgende: e-mailadres, voornaam, achternaam, btw-nummer en rekeningnummer.
 4. Al de persoonsgegevens van de ORGANISATOR worden op een beveiligde wijze, via een beveiligde verbinding (SSL), opgeslagen op een ‘cloud’ waar enkel YOUR-TICKETS toegang tot heeft. De persoonsgegevens van de ORGANISATOR worden nooit met de potentiële kopers gedeeld. Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties zullen toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de ORGANISATOR daar waar dit wettelijk verplicht is.
 5. De ORGANISATOR heeft recht op informatie, inzage, op rectificatie van onjuiste gegevens te vragen, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar en het recht tegen geautomatiseerde besluitvorming (waaronder ‘profiling’). De rechten van de ORGANISATOR worden op de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 12 t.e.m. 23 AVG, ook wel GDPR genaamd) bepaalde wijze geregeld.
 6. De gegevens van de rechtspersonen kennen geen bescherming.
 7. Eventuele vragen & klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens worden zoals de AVG (GDPR) vereist schriftelijk (bv; via E-mail) behandeld.
Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten
 1. YOUR-TICKETS is gerechtigd afbeeldingen en ander grafisch materiaal van het evenement met het oog op publiciteit of reclame weer te geven op haar online platform. Hierdoor wordt geen inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten in hoofde van de ORGANISATOR.
 2. De ORGANISATOR en YOUR-TICKETS zijn gerechtigd om (delen) van het evenement en de bezoekers op beeld- en geluidsdragers te doen vastleggen en dit materiaal na afloop van het evenement voor commerciële doeleinden te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken via haar platform.
Artikel 12: exclusiviteit
 1. De ORGANISATOR verbindt zich er niet toe om op vlak van haar ticketverkoop exclusief samen te werken met YOUR-TICKETS. Een combinatie van online tickets met fysieke tickets is toegestaan, alsook een gelijktijdige samenwerking met een andere provider van online ticketing services.
Artikel 13: toepasselijk recht en bevoegdheid
 1. Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. Deze overeenkomst is opgesteld naar Belgisch recht. Alle geschillen ontstaande uit de interpretatie of uit de uitvoering van de overeenkomst, zullen onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
Algemene voorwaarden van de koopovereenkomst tussen YOUR-TICKETS en de KOPER van een toegangsticket
Artikel 1: Definities en interpretatiebepalingen
 1. De betiteling, de onderverdeling en de benaming van clausules uit deze overeenkomst zijn op geen manier bindend. Indien er interpretatieve problemen opduiken met betrekking tot een clausule uit deze algemene voorwaarden, dan worden de titels, onderverdelingen en benamingen van clausules geacht niet te bestaan.
 2. In het geval van eventuele interpretatieve onduidelijkheden, zijn de gemeenrechtelijke interpretatieregels in uw voordeel als KOPER van toepassing (art. 1156 e.v. BW).
 3. Hiernavolgend zal onder de ‘overeenkomst’ begrepen worden: De koopovereenkomst, inclusief haar algemene voorwaarden, gesloten tussen de organisator en de desbetreffende koper die bij tussenkomst van het YOUR-TICKETS-platform tot stand zijn gekomen.
 4. Hiernavolgend zal onder ‘organisator’ begrepen worden: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het platform YOUR-TICKETS zijn/haar diensten aan u aanbiedt en waarvoor YOUR-TICKETS instaat voor de verkoop van toegangstickets.
 5. ernavolgend zal onder ‘Kopers’ begrepen worden: De personen die een ticket kopen via https://your-tickets.be/ voor een evenement dat de ORGANISATOR organiseert en waarvoor YOUR-TICKETS de ticketverkoop regelt.
 6. Hiernavolgend zal onder ‘bezoekers’ begrepen worden: De personen die effectief tot het terrein van het evenement toegang hebben gekregen door de afgifte van het ticket.
 7. Hiernavolgend zal onder ‘bestelling’ begrepen worden: Een bestelling van één of meer tickets met gebruikmaking van het YOUR-TICKETS-platform.
 8. Hiernavolgend zal onder ‘tickets’ begrepen worden: Het toegangsbewijs die de bezoeker toegang tot het evenement verschaft en het onderwerp van de koopovereenkomst vormt.
 9. Hiernavolgend zal onder ‘levering’ begrepen worden: De wijze waarop het ticket ter beschikking wordt gesteld aan de KOPER. Dit gebeurt steeds op digitale wijze.
 10. Hiernavolgend zal onder ‘het evenement’ begrepen worden: De dienst of diensten die door of namens de organisator aangeboden worden via het platform van YOUR-TICKETS en waar YOUR-TICKETS de ticketverkoop van regelt. Onder deze diensten kunnen niet limitatief begrepen worden: publieke of besloten gebeurtenissen zoals, fuiven, concerten, shows, sportevenementen of voorstellingen.
 11. Hiernavolgend zal onder ‘de start van de verkoop’ begrepen worden: Het moment waarop u als potentiële KOPER tickets via https://your-tickets.be/ voor een bepaald evenement kunt bestellen.
 12. Hiernavolgend zal onder ‘artiesten’ begrepen worden: De personen die door de organisator op het evenement, al dan niet tegen vergoeding, uitgenodigd worden met als doel de bezoekers van het evenement te entertainen en wiens namen expliciet als uithangbord voor het evenement gebruikt worden.
 13. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement’ begrepen worden: Een verplaatsing van het evenement met minstens één uur.
 14. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging in de locatie van het evenement’ begrepen worden: Iedere wijziging van het evenement naar een ander complex dan waarin het initieel zou plaatsvinden.
 15. Hiernavolgend zal onder een ‘aanzienlijke wijziging van de artiesten’ begrepen worden: Een wijziging van een derde van de artiesten of een wijziging van de hoofdartiest, indien het evenement steunt op de hoofdartiest om bezoekers te lokken.
 16. Hiernavolgend zal onder een ‘onredelijke vertraging’ begrepen worden: Maximaal 14 kalenderdagen na de ontvangst van de tickets of de annulering/wijziging van het evenement, behoudens overmacht in hoofde van de KOPER.
 17. Hiernavolgend zal onder ‘overmacht’ begrepen worden: de ontoerekenbare en absolute onmogelijkheid tot uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst. Overmacht kan zich voordoen in geval van annulering, verplaatsing op vlak van locatie, bij een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement. Een niet-limitatieve lijst van wat onder overmacht kan worden begrepen is terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, niet aangekondigde of onverwachte stakingen, noodweer, overstromingen, politiële en/of administratieve bevelen. Loutere moeilijkheden in de uitvoering van de overeenkomst, zoals o.a. mindere weersomstandigheden; een niet-aanzienlijke wijziging van de artiesten; het ontbreken van een goede internetverbinding, worden niet beschouwd als overmacht.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de onderhavige (ver)koop tussen organisator en KOPER. Door de bestelling af te ronden gaat de KOPER ten eerste een koopovereenkomst aan met de organisator en ten tweede gaat de KOPER onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden, het privacy-beleid en eventuele aanvullende (toetredings-)voorwaarden van de organisator en/of locatie nadien. Het staat de organisator vrij om deze aanvullende toetredingsvoorwaarden pas kenbaar te maken op locatie voor zover deze voorwaarden in het belang zijn voor de openbare orde of veiligheid van bezoekers, artiesten en/of medewerkers ter plaatse.
 2. YOUR-TICKETS treedt namens de organisator op als tussenpersoon en is expliciet geen partij bij de koopovereenkomst die via het YOUR-TICKETS-systeem met de KOPER tot stand komt.
Artikel 3: Totstandkoming van de koop en uitsluiting van het herroepingsrecht
 1. De KOPER gaat door het plaatsen van een bestelling onvoorwaardelijk akkoord met een betalingsverplichting aan YOUR-TICKETS, die als tussenpersoon van de verkopende partij optreedt, gelden collecteert en uitbetaalt aan de organisator.
 2. De overeenkomst tussen KOPER en organisator komt definitief tot stand van zodra YOUR-TICKETS de (autorisatie van) de betaling door de KOPER heeft ontvangen en verwerkt. Zie hiervoor artikel 3.4. van de overeenkomst.
 3. De te betalen prijs van het toegangsbewijs is inclusief het wettelijke btw-tarief, zoals vastgesteld op het moment van de verkoop.
 4. Het herroepingsrecht is op grond van artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat de KOPER geen bedenktijd van 14 dagen toekomt om de bestelling kosteloos te annuleren.
 5. De KOPER dient steeds rekening te houden met zijn onderzoeksplicht, met name het controleren op de juistheid van de ontvangen tickets. Indien er sprake is van een foutieve (non-conforme) levering, dan ontvangt de KOPER op eerste schriftelijk verzoek en zonder bijkomende kosten de aangepaste tickets, op voorwaarde dat de KOPER de reeds geleverde producten aan de organisator terugbezorgt en fouten in het product aan de organisator meldt.
Artikel 4: Betaling
 1. Alle bestellingen worden betaald in Euro.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling, verbindt de KOPER zich tot de betaling van het corresponderende totaalbedrag aan YOUR-TICKETS, die deze betalingen namens de organisator inzamelt. De KOPER ontvangt vervolgens een bevestiging van bestelling zodra de transactie correct heeft plaatsgevonden. De bevestiging van bestelling dient opzichzelfstaand uitdrukkelijk niet als een voltooide bestelling. Er is dus pas sprake van een voltooide bestelling of van een koop van zodra de KOPER de tickets heeft ontvangen. Tot dit moment van ontvangst kan de KOPER geen rechten ontlenen en/of levering afdwingen.
 3. Indien er een volledige betaling heeft plaatsgevonden, maar de levering van het product niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de KOPER een recht tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag.
 4. De KOPER verbindt zich ertoe om bij de bestelling van tickets diens correcte en volledige persoonsgegevens in het desbetreffende identificatieformulier op het YOUR-TICKETS-platform in te vullen. YOUR-TICKETS behoudt zich het recht voor om bij een vermoeden van fraude, de bestelling te weigeren of te annuleren.
Artikel 5: Levering
 1. De levering vindt plaats op digitale wijze: de KOPER ontvangt via het opgegeven e-mailadres:
 2. Een bevestiging van de betaling
 3. Een bevestiging van de bestelling
 4. Eén of meer toegangsbewijzen - tickets
Artikel 6: Toegang en controle
 1. De organisator kan de houder van een ticket (de met de bezoeker gelijkgestelde personen) verplichten aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden te voldoen. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt op het YOUR-TICKETS-platform steeds duidelijk vermeld vooraleer de KOPER een bestelling kan plaatsen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. De organisator van het evenement geldt als de verkopende partij. YOUR-TICKETS treedt slechts op als tussenpersoon van de organisator. Dit betekent dat de producten in opdracht en voor rekening van de organisator via het online platform van YOUR-TICKETS worden aangeboden. YOUR-TICKETS is als zodanig geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt en is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de (artistieke kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten of de wijze waarop de organisator uitvoering geeft aan zijn verplichtingen jegens de KOPERS en bezoekers.
 2. YOUR-TICKETS is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van tickets door de KOPER voor zover YOUR-TICKETS hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant op een duurzame drager ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik op de klant.
Artikel 8: Wijziging of annulering van het evenement en restitutie
 1. Gekochte tickets worden in beginsel niet teruggenomen door YOUR-TICKETS, noch door de organisator en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in dit artikel anders wordt bepaald.
 2. Door omstandigheden kan de organisator besluiten het evenement te annuleren of te wijzigen.
 3. In het geval dat het evenement geannuleerd wordt, zal de organisator en/of YOUR-TICKETS de KOPERS actief informeren over de wijze waarop de aanvraag tot restitutie kan worden ingediend. YOUR-TICKETS verbindt zich ertoe om de kostprijs van de tickets terug te betalen, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht.
 4. In het geval dat het event aanzienlijk wordt gewijzigd, zal de ORGANISATOR de KOPER hierover verwittigen en vermelden dat er een terugbetalingsmogelijkheid wordt ingesteld.
 5. YOUR-TICKETS zal pas overgaan tot restitutie na de inlevering van het ticket die alle noodzakelijke informatie bevat en dient als bewijsstuk. De restitutie vindt, behoudens overmacht, plaats binnen de veertien kalenderdagen na de officiële aankondiging inzake de annulering of de wijziging uitgaande van de organisatie of YOUR-TICKETS. De organisator en YOUR-TICKETS behouden het recht om een aanvraag tot restitutie af te wijzen indien de KOPER de noodzakelijke informatie niet, of later dan 14 dagen na de verwittiging, verschaft.
 6. Wanneer de organisator een nieuwe toegangsvoorwaarde tot het evenement doorvoert na de bestelling van de tickets, zal YOUR-TICKETS in samenwerking met de organisator overgaan tot:
  -het verwittigen van de KOPER, indien YOUR-TICKETS minstens 48 uur voor de aanvang van het evenement kennis had van de wijziging.
  -het terugbetalen van de aankoopprijs van de tickets die verkocht werden aan KOPERS die redelijkerwijze niet kunnen voldoen aan deze nieuwe voorwaarde(n). De KOPER dient YOUR-TICKETS hiervan binnen de veertien kalenderdagen na de verwittiging op de hoogte brengen met opgave van redenen.
Artikel 9 – Privacy en verwerking van persoonsgegevens
 1. YOUR-TICKETS behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van de KOPER te gebruiken en met derde partijen te delen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst. Persoonsgegevens worden ook voor statistische doeleinden gebruikt. Voor verdere informatie, zie het privacybeleid op https://your-tickets.be/ .
Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
 1. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers en andere door de organisator of YOUR-TICKETS geproduceerd materiaal over te nemen en (commercieel) te verspreiden dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom, zoals onder meer het merkenrecht en auteursrechten toebehorend aan de organisator of YOUR-TICKETS.
 2. YOUR-TICKETS is gerechtigd om na afloop van het evenement beeld- en geluidsdragers waarop de bezoekers staan voor commerciële doeleinden te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken via haar platform. Door aanwezig te zijn op het evenement heeft de bezoeker beperkt afstand gedaan van zijn portretrecht.
Artikel 11: Plaats van uitvoering en toepasselijk recht
 1. Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. Deze overeenkomst is opgesteld naar Belgisch recht. Alle geschillen ontstaande uit de interpretatie of uit de uitvoering van de overeenkomst, zullen onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.